Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA
spełnia wymagania do 40%
dofinansowania z WFOŚiGW!


40%
Dofinansowanie
W wielu województwach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) realizuje program priorytetowy dla osób fizycznych, który przewiduje częściową spłatę kapitału kredytów bankowych zaciąganych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Program zapewnia właścicielom domów jednorodzinnych, położonych na terenach nieskanalizowanych, wsparcie w rezygnacji z tradycyjnych szamb.

Jaką część kosztów inwestycji sfinansuje
Fundusz Ochrony Środowiska?

Inwestycje osób fizycznych [indywidualnych] mogą być dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 12 000 zł brutto, co realnie daje maksymalną wartość dofinansowania w kwocie 4800 zł.

Koszty kwalifikowane obejmują:
 • przygotowanie terenu
 • roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją
 • zakup i montaż urządzeń,
 • roboty ziemne i budowlano-montażowe,
 • rozruch instalacji i urządzeń,
 • obsługę geodezyjną i hydrogeologiczną,
 • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.


Koszty niekwalifikowane to:
 • przygotowanie dokumentacji projektowej
 • obsługa geodezyjna i hydrogeologiczna

Dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków !

Dotacja WFOŚiGW obejmuje urządzenia, które oczyszczają ścieki na drodze procesów biologicznych. Zatem dofinansowane mogą być tylko przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ), zgodne ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3+A2:2013 i znakowane znakiem bezpieczeństwa CE.

Składanie wniosku - na co zwrócić uwagę?

Program nie przewiduje dofinansowania oczyszczalni, których budowa zakończyła się przed dniem złożenia wniosku do WFOŚiGW. W związku z tym, procedurę w Funduszu należy uruchomić przed zakupem i montażem urządzenia, nawet jeśli posiadają Państwo środki na sfinansowanie instalacji z własnej kieszeni.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, należy skontaktować się z nami (tel. 24 722 43 67, ekopol@oczyszczalnie.pl), wybrać rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków. Wybór konkretnego systemu uzależniony jest głównie od warunków gruntowo-wodnych, liczby domowników i wielkości działki. Następnie inwestycję trzeba zgłosić właściwemu organowi administracji (najczęściej Staroście Powiatu).
 • wniosek należy złożyć w banku, który przystąpił do realizacji programu na mocy umowy z WFOŚiGW (lista banków jest dostępna na stronie internetowej WFOŚiGW w Państwa województwie). Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu i załączyć do niego:
  1. opis techniczny oczyszczalni ścieków zgodnej z PN EN 12566-3+A2:2013,
  2. apkę sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym położeniem oczyszczalni,
  3. okument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  4. osztorys prac i urządzeń, kopię zgłoszenia zamiaru instalacji oczyszczalni.
 • w kolejnym kroku bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu z dotacją na realizację inwestycji określonej we wniosku. Na podstawie decyzji banku, WFOŚiGW udziela dotacji.
 • ostatnim etapem procedury jest zawarcie, pomiędzy Inwestorem a Bankiem, umowy kredytowej , w której określone są warunki udzielenia, rozliczenia i wypłaty dofinansowania.
 • realizacja inwestycji tj. przystąpienie do prac budowlanych związanych z instalacją oczyszczalni.
 • protokół odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzony przez osobę z uprawnieniami, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • oświadczenie instalatora oczyszczalni, iż roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę instalacji.
 • oświadczenie Inwestora o likwidacji bezodpływowego zbiornika na ścieki (nie dotyczy nowobudowanych domów).
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania kompletnych wniosków aż do wyczerpania przewidzianego limitu funduszy. Po zaakceptowaniu wniosku między beneficjentem a WFOŚiGW zostaje podpisana umowa, w której określone są warunki udzielenia, rozliczenia i wypłaty dofinansowania.