Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że oferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków typu BIO-HYBRYDA pozytywnie przeszły badania zgodności właściwości użytkowych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.

Pragniemy nadmienić, że norma z PN EN 12566-3+A2:2013 zastąpiła w dniu 19 czerwca 2013 roku normę EN 12566-3:2005+A1:2009, a więc wszystkie urządzenia dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami sprzed wspomnianej daty nie posiadają odpowiedniej certyfikacji – mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia osób je użytkujących. Tylko oczyszczalnie posiadające zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 mogą być legalnie dystrybuowane i montowane na terenie UE.

Dostępne w naszym asortymencie biologiczne oczyszczalnie ścieków sygnowane są znakiem CE – spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa narzucane im przez Unię Europejską. Chcemy ostrzec wszystkich Klientów przed zakupem niepewnych, niesprawdzonych bądź nieoznakowanych CE produktów, gdyż mogą one stwarzać wysokie niebezpieczeństwo w czasie późniejszej eksploatacji.

Kliencie, nie daj się oszukać!

Czy wybrana przez Państwa biologiczna oczyszczalnia ścieków jest zgodna z Normą PN EN 12566-3+A2:2013 i sygnowana znakiem CE?

Dobra przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania stawiane jej przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz 1800).

W celu oceny zgodności oczyszczalni z obowiązującymi przepisami przeprowadza się badania jej właściwości użytkowych w wyspecjalizowanym laboratorium badawczym. Po uzyskaniu raportów z badań, producent oczyszczalni wystawia tzw. Deklarację właściwości użytkowych wyrobu, w której wykazuje wyniki, jakie osiągnął jego produkt podczas badań w jednostce notyfikowanej.
Deklaracja właściwości użytkowych jest potwierdzeniem zgodności wyrobu z obowiązującą zharmonizowaną Normą 12566-3+A2:2013. Jednocześnie zawiera podstawowe informacje o oczyszczalni podane jako zbiór właściwości użytkowych (w tym. skuteczność oczyszczania, dobową przepustowość hydrauliczną, dopuszczalne obciążenie ładunkiem substancji organicznych itp.), dlatego jest cennym źródłem danych o które proszą urzędnicy:

 • w Starostwie Powiatowym podczas procedury zgłoszenia zamiaru budowy biologicznej oczyszczalni ścieków
 • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym być może będą sie Państwo ubiegać o dofinansowanie inwestycji.
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego podczas procedury odbioru technicznego budynku.
W treści normy PN EN 12566-3+A2:2013 uwzględniono wzór deklaracji właściwości użytkowych, który stanowi szablon wszystkich deklaracji wystawianych na terenie Unii Europejskiej. Poniżej znajdą Państwo spis elementów, które MUSZĄ znaleźć się na prawidłowo wystawionej deklaracji .

 1. Nazwa i/lub znak producenta
 2. Dwie ostatnie cyfry roku, w którym wykonano znakowanie wyrobu znakiem CE
 3. Nazwa wyrobu budowlanego (nazwa/nazwa handlowa; typ)
 4. Przepustowość oczyszczalni (wydajność nominalna)
 5. Materiał, z którego wykonany jest zbiornik
 6. Wskaźniki skuteczności oczyszczania określone w raporcie z badań na zgodność z PN-EN 12566-3:+A2:2013
 7. Wyniki badań parametrów technicznych zbiornika
 8. Numer zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 12566-3+A2:2013, oraz dane notyfikowanej jednostki certyfikującej .
Biologiczna oczyszczalnia ścieków musi posiadać tabliczkę znamionową, na której umieszczone będą jej podstawowe parametry tj. co najmniej:

 • nazwa i/lub znak producenta
 • typ urządzenia
 • symbol oznakowania CE
 • numer normy EN12566-3+A2:2013
 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym wykonano znakowanie

Tabliczka znamionowa jest konieczna do identyfikacji urządzenia w przyszłości. Dane tam zawarte mogą być potrzebne np. podczas czynności odbioru technicznego budynku, czy różnych kontroli przeprowadzanych przez Sanepid, Inspektorat Ochrony Środowiska itp. Informacje z tabliczki znamionowej powinny identyfikować urządzenie zawarte zgłoszeniu zamiaru budowy oczyszczalni w Starostwie.
Przed zakupem wybranego modelu oczyszczalni powinni Państwo zapoznać się z warunkami gwarancji, jaką objęte jest urządzenie - każdy sprzedawca powinien przedstawić rzetelną informację jeszcze przed zakupem. Wielu producentów i dystrybutorów przydomowych oczyszczalni ścieków oferuje 5, 10 lub nawet 20 lat gwarancji, jednak często okazuje się, że gwarancją objęty jest sam zbiornik, a wyposażenie (dmuchawa, dyfuzor, sterowanie itp.) ma gwarancję dwuletnią.

EKOPOL nie działa w ten sposób! Nasza dziesięcioletnia gwarancja obejmuje wszystkie elementy składowe oczyszczalni włącznie z dmuchawą.